Лексико-семантична репрезентация на български и на френски на идеята за граница чрез думите граница и предел, frontière и limite


Стоянова, Невена (2019) Лексико-семантична репрезентация на български и на френски на идеята за граница чрез думите граница и предел, frontière и limite Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“. (София, 14 – 15 май 2019 г.). Ваня Мичева, Диана Благоева, Сия Колковска, Татяна Александрова, Христина Дейкова (отг. ред.). София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, с. 281-288, 2019. ISBN 978-954-322-987-1


 Граничността като смислов компонент може да бъде част от семантичното съдържание на поредица от думи в естествения човешки език, които изразяват идеята за граница. Синонимите не винаги намират точ- но съответствие при превод поради естествената асиметричност между езиците, особено между неродствени езици като български и френски. В доклада са съпоставени две от думите – граница и предел – и е направено обобщение на тяхната асиметричност спрямо frontière и limite
  Доклад
 български език, френски език, лексикална асиметричност
 Издадено
  26276
 Невена Стоянова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/