Aлeкcиeвa М., Д. Кирoв. AНAЛИЗ НA EГOOРИEНТAЦИЯТA И КOЛEКТИВНAТA OРИEНТAЦИЯ НA CЪCТEЗAТEЛИ ПO БACКEТБOЛ


Алексиева, Милена (2019) Aлeкcиeвa М., Д. Кирoв. AНAЛИЗ НA EГOOРИEНТAЦИЯТA И КOЛEКТИВНAТA OРИEНТAЦИЯ НA CЪCТEЗAТEЛИ ПO БACКEТБOЛ Педагогически алманах, 2019, брой 1, с. 71-91


 Тренировъчната и състезателната дейност детерминират изискванията към психичната адаптация в конкретния вид спорт, свързана със способността на личността за динамична саморегулация. Целта на настоящото анкетно проучване е да се изследва и сравни его-ориентацията и колективната ориентация на състезатели по баскетбол, а основна негова задача е да се очертаят разликите в ориентацията при участници в турнири по 3х3 Баскетбол и при професионални баскетболисти. Предмет на изcледването е баскетболната игра. Обект на изcледването cа признаците, характеризиращи его-ориентацията и колективната ориентация при състезатели по баскетбол. Контингент на изcледването cа 45 участника в турнири 3х3 Баскетбол и 40 състезатели от професионални баскетболни клубове от БК „Ямбол“ - гр. Ямбол, БК Шумен - гр. Шумен и БК „Чавдар“ - гр. Троян.
  Статия
 3х3 баскетбол, его, колектив, мотивация


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  26244
 Милена Алексиева

1. Алексиева, М., Св. Стефанов, Е. Спахиу. (2019). Анкетно проучване относно мястото на спорта 3х3 баскетбол във висшите училища в Република Албания. Единадесета международна научна конференция „Физическото възпитание, спортът и рекреацията в образователната система“ - Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Департамент по спорт, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, ISSN 1314–2275, с. 139

2. Игнатов, Г., Ил. Петкова (2019). Сравнителен анализ на степента на академична мотивация на студентите от Софийски университет "Св. Кл. Охридски" и Национална спортна академия "В. Левски". KNOWLEDGE - International Journal vol. 34.2 ISSN: 1857-923X (Printed) ISSN: 2545-4439 (Online) pp 571- 578, с. 573

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/