Технологичен психолого-педагогически и методически практико-приложен модел за образователно развитие


Бузов, Емил (2019) Технологичен психолого-педагогически и методически практико-приложен модел за образователно развитие Сборник доклади от научно-практическа конференция "Актуални проблеми и практики в образованието", ред. кол. Б. Здравкова и др., Плевен, 2019, с. 43-50, ISBN:978-619-91255-1-9, COBISS.BG-ID 1289892836


 Настоящата статия подкрепя теорията за създаване на технологичен психолого-педагогически и методически практико-приложен модел за образователно развитие на детската личност в условията на преход от социална към образователна среда
  Доклад
 технологичен психолого-педагогически и методически практико-приложен модел за образователно развитие на детската личност, образователна среда, учеща се общност
 Издадено
  26211
 Емил Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/