The “Informal leader” Phenomenon among traditional sedentary roma communities in Bulgaria. – In: Readings in the history and culture of the Balkans. In support of the university teaching. Sofia: Paradigma, 2010, pp. 245-260, ISBN ISBN 978-954-326-134-S


Нунев, Йосиф (2010) The “Informal leader” Phenomenon among traditional sedentary roma communities in Bulgaria. – In: Readings in the history and culture of the Balkans. In support of the university teaching. Sofia: Paradigma, 2010, pp. 245-260, ISBN ISBN 978-954-326-134-S София


 Разработката е посветена на неформалния лидер в ромската общност - проследява се необходимостта от появата му, неговото развитие и утвърждаване като такъв, основните му функции сред общността в миналото и в наши дни. Предлага се определение за неформален лидер, проследява се процесът на формиране на неговия авторитет (както след общността, така и извън нея), прави се опит за конструиране на негов обобщен профил, предлага се визия за неговото бъдеще в средите на ромските общности.
  Статия
 родоначалник, лидер, семейно-родова общност, обобщен профил
 Издадено
  26205
 Йосиф Нунев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/