"Мотивация за неагресивно поведение"


Кръстев, Александър (2019) "Мотивация за неагресивно поведение" Национален институт за образование и приобщаващи политики-София


 Агресивното поведение на учениците е един от постоянните проблеми, които попадат трайно в предметното поле на основните науки за човека и човешките взаимоотношения. Агресията при децата и учениците е отражение на социалната агресия. Тя намира отражение сред децата и училищните социални структури. Детската агресия има психолого-педагогическата, правна и социална значимост. Важно е да се отбележи, че детската агресия отдавна вече не е проблем само на училището, а социален проблем на обществото.
  Монография
 Агресия, мотивация, социално приемливо поведение, учене, тренинг.
 Издадено
  26184
 Александър Кръстев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/