Развитие на четивна грамотност на ученици чрез работа с художествен текст. В. Търново, 2018. ISBN 978-619-90391-7-5. COBISS.BG-ID 1288645604. Съставител и редактор Даниела Йорданова


Йорданова, Даниела (2018) Развитие на четивна грамотност на ученици чрез работа с художествен текст. В. Търново, 2018. ISBN 978-619-90391-7-5. COBISS.BG-ID 1288645604. Съставител и редактор Даниела Йорданова В. Търново: издателство "Еxlibris" .


 Авторите в сборника представят теоретични идеи, апробирани методи, техники, средства и форми на обучение, които илюстрират приложението на интердисциплинарния подход за развитие на четивна грамотност на ученици от различни образователни етапи и сходни предметни области при работа с конкретен художествен текст
  Книга
 четивна грамотност, ученици, художествен текст
 Издадено
  26183
 Даниела Йорданова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/