Славистични проучвания : Сб. в чест на X междунар. славист. конгр = Etudes slaves : Melanges a l`occasion du X congr. intern. des slavisants / Ред. кол.Ангел Анчев - отг. ред. и др. Паралелно заглавие Etudes slaves


Даскалов, Никола (1988) Славистични проучвания : Сб. в чест на X междунар. славист. конгр = Etudes slaves : Melanges a l`occasion du X congr. intern. des slavisants / Ред. кол.Ангел Анчев - отг. ред. и др. Паралелно заглавие Etudes slaves В. Търново : Великотърновски унив. Кирил и Методий, 1988; COBISS.BG-ID 1099231716


 
  Статия
 
 Издадено
  26143
 Никола Даскалов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/