Коева, П. Съвременни методики на обучение по плуване в Република България и водещите държави в плувните спортове. Сб. от Mеждународна научна конференция "Педагогическото образование традиции и съвременност", Велико Търново, 16-17 ноември 2018 г. Съставител Р. Христова-Коцева. Велико Търново: Ай Анд Би, 2018 г. с. 90-97, ISSN: 2534-9317


Коева, Парашкева (2018) Коева, П. Съвременни методики на обучение по плуване в Република България и водещите държави в плувните спортове. Сб. от Mеждународна научна конференция "Педагогическото образование традиции и съвременност", Велико Търново, 16-17 ноември 2018 г. Съставител Р. Христова-Коцева. Велико Търново: Ай Анд Би, 2018 г. с. 90-97, ISSN: 2534-9317 Международна научна конференцията "Педагогическото образование - традиции и съвременност", 2018г.


  В различните държави се използват различна методика на обучение, която включва последователността на изучване на плувните движения по елементи и в координация. най-характерни използвани методи на обучение по плуване са разчлененият, помощно-двигателният и игровият.
  Статия
 плуване, методика, методи на обучение, плувни стилове, цел и задачи на обучение, помощни средства.
 Издадено
  26116
 Парашкева Коева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/