Георгиев, Лъчезар.ЛИТЕРАТУРА И КНИГОИЗДАТЕЛСКА ТРАДИЦИЯ. -В. Търново: Фабер, - 2000. - 256 с.: рез. и съдърж. на англ. ез. ISBN 954-9541-68-1


Георгиев, Лъчезар (2000) Георгиев, Лъчезар.ЛИТЕРАТУРА И КНИГОИЗДАТЕЛСКА ТРАДИЦИЯ. -В. Търново: Фабер, - 2000. - 256 с.: рез. и съдърж. на англ. ез. ISBN 954-9541-68-1 Велико Търново, издателство "Фабер"., 2000. - 256 с.: с ил.: резюме и съдърж. на англ. ез. ISBN 954-9541-61-1


 Книгата е изследване върху издателската и печатарската дейност в България в исторически аспект;с наблюдения върху емблематиката и оформителските подходи на българската книга до Освобождението, както и за печатарската дейност в градове като Свищов, Велико Търново, Павликени и като цяло за страната до национализацията през 1947 г.; включени са текстове с анализ на произведения на мемоарно-документалната литература у нас за националноосвободителното движение в контекста на новата българска литература.
  Монография
 литература; книгоиздателска традиция; печатници; издателства; книги; книгоиздаване; автори; писатели


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  2611
 Лъчезар Георгиев

1. Николова, Вяра Василева. Русская драматургия в болгарском книгоиздании 1890-1940-х годов. Специальность 05.25.03 – «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» : Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Научный руководитель: кандидат филологических наук, профессор И. К. Сушилина. - Москва : Московский государственный университет печати имени Ивана Федорова, 2014, с. 4. // (25.07.2015) Цит.: Георгиев, Лъчезар. Литература и книгоиздателска традиция. – В. Търново : Св. св. Кирил и Методий, 2000. – 256 с.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/