Училищната среда като фактор за приобщаване


Кръстев, Александър (2019) Училищната среда като фактор за приобщаване Електронен сборник от Научно-практическа конференция на тема: „АКТУАЛНИ ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ В ОБРАЗОВАНИЕТО“-Педагогически Колеж-Плевен.


 Приобщаващото образование се основава на подхода за човешките права и социалния модел, което налага приспособяване на училищната среда към детето, а не на детето към образователната системата. Приобщаващото образование не допуска съществуването на неравнопоставеност в образованието, дискриминация и изключване на групи деца и ученици. Развиването потенциала на училищната среда е в тясна връзка с процеса на приобщаване и изграждането на приобщаваща образователна система.
  Доклад
 Приобщаващо образование, училище, различие, средата третия учител.
 Издадено
  26109
 Александър Кръстев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/