Храна и хранене при ромите - културна история. - Начално образование, 2010, L(6), с. 72-77, Print ISBN 0204-4951


Нунев, Йосиф (2010) Храна и хранене при ромите - културна история. - Начално образование, 2010, L(6), с. 72-77, Print ISBN 0204-4951 София


 Храната е неразделна част от културната история на всеки народ. За ромите тя е свързана с два значими исторически фактора. Първият от тях започва с процесите на скъсване с номадството и усядането, а вторият - с процесите на адаптиране към обичайно-обредната система на околното население. В тази връзка статията предлага интересни знания за ромската трапеза както по време на календарните празници, така и по време на честване на личните празници в индивидуалния човешки живот.
  Статия
 култура, ястия, роми, трапеза, календарни празници, празници на личния живот
 Издадено
  26094
 Йосиф Нунев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/