Рунически надписи от Средновековна България.


Константинов, Казимир (1993) Рунически надписи от Средновековна България. В: Studia protobulgarica et mediaevalia europensia. В чест на професор Веселин Бешевлиев. Материали от юбилейната научна конференция в чест на 90-годишнината на чл. кор. проф. д-р Веселин Бешевлиев, Велико Търново, 12-15 октомври 1990 г. Ред. К. Попконстантинов и др. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 1993, с. 141-165. ISBN 9545240202 COBIS.BG-ID: 1026458852


 
  Студия
 
 Издадено
  26092
 Казимир Константинов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/