Академичната мотивация на студентите в условията на музикалнопедагогическа подготовка,


Марчева, Пенка (2019) Академичната мотивация на студентите в условията на музикалнопедагогическа подготовка, Сборник доклади от научно-практическа конференция "Актуални политики и практики в образованието", Плевен,17-18 април 2019, отговорен редактор доц. д-р Боряна Здравкова, с. 487-494, ISBN 978-619-91255-1-9.


 Целта на доклада е да се представят резултатите от изследване, свързани с академичната мотивация на студенти-бъдещи педагози по отношение на обучението им по дисциплини от музикалнопедагогическия цикъл. Поставянето на тази цел е обвързано с констатацията, че напоследък в много училища учебният предмет "Музика" е в хорариума от часове на началния учител. Такива са и наблюденията в детските градини в по-малките населени места, където липсват музикални педагози и образователното направление "Музика" също е възложено на учителите.Една от задачите на изследването е да се потърси отговор на въпроса за факторите, мотивиращи студентите в процеса на музикалнопедагогическо обучение, чрез които да се подобри този процес.
  Доклад
 академична мотивация, музикалнопедагогическа подготовка, студенти – бъдещи учители
 Издадено
  26078
 Пенка Марчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/