Ромски приказки: Прит. към читанката за I кл. София: МИЧП, 1996, 32 с. COBISS.BG-ID 1031979748


Нунев, Йосиф (1996) Ромски приказки: Прит. към читанката за I кл. София: МИЧП, 1996, 32 с. COBISS.BG-ID 1031979748 София


 Притурката към учебника по литература за I клас съдържа ромски приказки, събрани и адаптирани от Й. Нунев. Основната цел на притурката е да предложи на учениците текстове, формиращи представа за ромите като етническа общност със своите традиции и култура. Те са съобразени със съвременната мисия на образованието да подготвя младите хора за съвместен живот.
  Учебник / Учебно помагало
 приказки, ценности, култура
 Издадено
  26071
 Йосиф Нунев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/