Достъпът до образование на етническите малцинства. - В: Проект „От политиката към практиката. Включване на ромското малцинство на местно равнище чрез обучително, административно и информационно въздействие върху общността”. София: Изток-Запад. 2008, с. 21-37. ISBN 978-954-321-435-8, COBISS.BG-ID: 1231490276


Нунев, Йосиф (2008) Достъпът до образование на етническите малцинства. - В: Проект „От политиката към практиката. Включване на ромското малцинство на местно равнище чрез обучително, административно и информационно въздействие върху общността”. София: Изток-Запад. 2008, с. 21-37. ISBN 978-954-321-435-8, COBISS.BG-ID: 1231490276 София


 Публикацията третира достъпът на ромите до образование, съпътстващите проблеми, актуалните постиженията и възможностите за развитието му в бъдеще.
  Статия
 достъп, сегрегация, решения
 Издадено
  26062
 Йосиф Нунев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/