Алексиева, Милена. Адаптации на баскетболната игра за хора със специфични възможности


Алексиева, Милена (2019) Алексиева, Милена. Адаптации на баскетболната игра за хора със специфични възможности В. Търново: „Ай анд Би“ 2019, 145 с., ISBN - 978-619-7281-48-4 COBISS.BG-ID - 1289538532


 Адаптациите на баскетболната игра предоставят пътища за прилагане в практиката възможности за корекция на физическото развитие и специфичната подготвеност на хора със затруднения. Адаптациите на баскетболната игра изискват проявлението на всички двигателни качества, а това е непосилно само за себе си за каквато и да била рехабилитация. Адаптациите на баскетболната игра осигуряват както социална интеграция от една страна, така и промяна в положителен аспект на съзнанието на обществото от друга, и по този начин спомага за изграждане на общество без бариери. Тези аспекти на адаптациите на баскетболната игра дават основание да се превърнат в ефикасен инструмент при решаване на редица проблеми на хората със специални потребности. Взаимодействията в баскетбола се основават на принципите на толерантност и взаимно уважение. Това е още една причина предложените в монографията адаптации на баскетболната игра да послужат като възможност не само в посока превенция срещу на задълбочаване и усложняване на заболяванията на хората със специални възможности, но и като допълнителни средства за тяхната пълноценна реализация в обществения живот.
  Монография
 баскетбол, адаптации, хора с увреждания, баскетбол на инвалидни колички, 3х3 баскетбол, T. IN. BASKET


Хуманитарни науки
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Здравеопазване и спорт Спорт

Humanities
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Health care and sport Sports

 Издадено
  26037
 Милена Алексиева

2. на с. 233 в Петкова, М., М. Алексиева. Анализ на игровата ефективност на българския баскетболен отбор на колички. сб. "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорт" СУ "Св. Климент Охридски" София, 2020. Ред. проф. д-р Анжелина Янева ISSN: 1314-2275 COBISS.BG-ID - 1247245284

3. на с. 296 в М. Борукова, Г. Брестнички, Ц. Цанков, М. Цанкова, Я. Аспарухов. Дистанционното обучение по баскетбол в НСА. Годишник на Национална Спортна Академия „Васил Левски”. Tom 1 / Volume 1

4. на с. 357 в Борукова, М., Ст. Джобова, Ив. Кирилова. Оценка на способностите на Спешъл Олимпикс баскетболисти и сформиране на обединен баскетболен отбор. Годишник на Национална Спортна Академия „Васил Левски”. ТОМ 1 / VOLUME 1. НСА ПРЕС

5. на с. 88 в Алексиева, М. Проследяване динамиката на специфичната баскетболна подготвеност при младежи с интелектуални затруднения. сп. Педагогически алманах, Том 28, брой 1, с. 87 – 92

6. на стр. 205 в Денев, Ст. Футболът като фактор за социализация при деца и младежи със специални възможности. сб. "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорт" СУ "Св. Климент Охридски" София, 2020. Ред. проф. д-р Анжелина Янева, с. 202 - 209, ISSN: 1314-2275; COBISS.BG-ID 1247245284

7. на стр. 260 в Денев, Ст. Резултати от практико-приложни тестове по футбол при деца и младежи със СОП. сб. "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорт" СУ "Св. Климент Охридски" София, 2020. Ред. проф. д-р Анжелина Янева, с. 259 - 268, ISSN: 1314-2275; COBISS.BG-ID 1247245284

1. на с. 287 в Петкова, М., М. Алексиева. Изследване на игровата ефективност на националния баскетболен отбор на колички сп. Педагогически алманах, Том 27, бр. 2, стр. 286-292, ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/