За произхода на някои румънски думи, чиято етимология е посочена като неясна в многотомния Aкадемичен речник на румънския език. – В: Български и румънски – балкански отпечатък в славянското и романското наследство. Сборник в чест на 65-годишния юбилей на проф. д-р Василка Алексова. Състав., ред. Дарина Младенова (отг. ред.) и др. София: Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 2018, 229 – 238.


Колева-Златева, Живка (2018) За произхода на някои румънски думи, чиято етимология е посочена като неясна в многотомния Aкадемичен речник на румънския език. – В: Български и румънски – балкански отпечатък в славянското и романското наследство. Сборник в чест на 65-годишния юбилей на проф. д-р Василка Алексова. Състав., ред. Дарина Младенова (отг. ред.) и др. София: Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 2018, 229 – 238.


 The authors present a hypothesis about sound symbolic origin of some words specified as unclear in the multivolume Dictionary of the Romanian Language, published by the Romanian Academy (DLR). Reduplication is used as a reliable criterion in recognition of the sound-symbolic words. Another criterion used is the typology. Series of words with reduplication are taken into consideration. If a series of words which convey the same meaning or meanings originating from the same one contains reduplicated clusters of sounds, they could be of sound-symbolic origin.
  Статия
 етимология, румънски език, звукоизобразителност, ономатопея, звуков символизъм
 Издадено
  26003
 Живка Колева-Златева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/