ДИГИТАЛНА ГРАМОТНОСТ, МЕДИИ И РЕЛИГИОЗНО ВЪЗПИТАНИЕ


Легкоступ, Магдалена (2018) ДИГИТАЛНА ГРАМОТНОСТ, МЕДИИ И РЕЛИГИОЗНО ВЪЗПИТАНИЕ Годишно научно-методическо списание „Образование и технологии“, vol. 9/2018, ISSUE 1, ISSN 1314–1791, Бургас, 2018, с. 75–80; http://www.edutechjournal.org/; COBISS.BG-ID 1270431972


 This article presents faith-based media literacy education as a unique approach to teaching digital literacy by examining philosophical and theoretical assumptions of scientists and practitioners and identifying its practical applications. Тази статия разглежда образованието по медийна грамотност, основано на вярата, като уникален подход към преподаването на дигитална грамотност, като разглежда философските и теоретични предположения на учените и практиците и идентифицира неговите практическите приложения.
  Доклад
 religion, faith-based media literacy, digital literacy, Christianity, church


Хуманитарни науки Религия и теология
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Humanities Religion and Theology
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  25988
 Магдалена Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/