Управление на промяната и конфликтите


Пенчева, Ивалинка (2002) Управление на промяната и конфликтите В: "Основи на управлението". Ред. Е. Тонкова. Велико Търново: "Абагар", 2002, с. 349 - 371. ISBN 954-427-467-7, COBISS.BG-ID 1039556580.


 
  Част от книга / Глава от книга
 


Социални, стопански и правни науки Администрация и управление

Social sciences, economic sciences and law Administration and Management

 Издадено
  25967
 Ивалинка Пенчева

1. Петрова, Е. Перспективи пред управление на промяната, В: Проблеми на постмодерността, т. 1, бр. 2, Благоевград: ЮУ "Н. Рилски", 2011. ISSN 1314-3700, с. 244, 247. НРС.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/