Мениджърът - централна фигура в процеса на управление.


Пенчева, Ивалинка (2002) Мениджърът - централна фигура в процеса на управление. В: "Основи на управлението". Ред. Е. Тонкова. Велико Търново: "Абагар", 2002, с. 65-80. ISBN 954-427-467-7, COBISS.BG-ID 1039556580.


 
  Част от книга / Глава от книга
 


Социални, стопански и правни науки Администрация и управление

Social sciences, economic sciences and law Administration and Management

 Издадено
  25966
 Ивалинка Пенчева

1. Пенчева, Пл. Знания, умения и качества на менеджъра в сферата на висшето образование, В: Развитие на академичния състав на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново: "Фабер", 2013, ISBN 978-954-400-957-1, с. 497. COBISS.BG-ID 1261571300

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/