Организационна култура.


Пенчева, Ивалинка (2002) Организационна култура. В: "Основи на управлението". Ред. Е. Тонкова. Велико Търново: "Абагар", 2002, с. 301 - 316. ISBN 954-427-467-7, COBISS.BG-ID 1039556580.


 
  Част от книга / Глава от книга
 


Социални, стопански и правни науки Администрация и управление

Social sciences, economic sciences and law Administration and Management

 Издадено
  25965
 Ивалинка Пенчева

1. Стоянова, Ст. Иновативни способи за управленско въздействие върху организационното поведение, Индустриален мениджмънт, бр. 2, София, 2013. ISBN 312-3793, с. 56. НРС

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/