Общинска политика за образователна интеграция и приобщаване на ромските деца и ученици в община Сливен. – В: Сб. с доклади от Научно-практическа конференция "Актуални политики и практики в образованието", Плевен, 17-18 април 2019 г. Ред. колегия: Б. Здравкова, А. Рангелова, Й. Нунев, П. Марчева, Р. Пенкова, Х. Гергова, М. Гаврилова. Плевен: Педагогически колеж – Плевен, 2019, с. 479-487. ISBN 978-619-91255-1-9; COBISS.BG-ID 1289892836


Нунев, Йосиф (2019) Общинска политика за образователна интеграция и приобщаване на ромските деца и ученици в община Сливен. – В: Сб. с доклади от Научно-практическа конференция "Актуални политики и практики в образованието", Плевен, 17-18 април 2019 г. Ред. колегия: Б. Здравкова, А. Рангелова, Й. Нунев, П. Марчева, Р. Пенкова, Х. Гергова, М. Гаврилова. Плевен: Педагогически колеж – Плевен, 2019, с. 479-487. ISBN 978-619-91255-1-9; COBISS.BG-ID 1289892836 Плевен


 От края на м. август 2018 г. до края на м. октомври 2018 г. изготвих мониторингово теренно изследване в община Сливен с цел събирането на достоверна информация за установяване актуалното състояние на процесите на интеграция и приобщаване на ромските деца и ученици в общината. Настоящият доклад представя резултатите от анализа на общинската политика, свързана с тези процеси и е изготвен на базата на любезно предоставените ми от общинското ръководство следните стратегически документи: План за действие на община Сливен за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна ситуация 2018-2020 г.; Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Сливен (2017-2018); План за изпълнение на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Сливен (2017-2018) за 2018 г.
  Доклад
 интеграция, приобщаване, планиране, мониторинг


Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  25961
 Йосиф Нунев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/