Нормативни предпоставки и теоретически решения за успешна комуникация между семейството и образователната институция. Сб. с доклади от Втора международна научна конференция „Педагогическата комуникация: традиционна и дигитална”, София, 05-06 април 2019 г. Ред. колегия: П. Макариев, М. Бакрачева, Н. Цветкова, Г. Дянкова, Е. Бузов, Н. Голешевска, И. Касабова, Т. Симеонов. Велико Търново: Фабер, 2019, 228-240. ISBN: 978-619-00-0929-0, COBISS.BG-ID - 1289730532


Нунев, Йосиф (2019) Нормативни предпоставки и теоретически решения за успешна комуникация между семейството и образователната институция. Сб. с доклади от Втора международна научна конференция „Педагогическата комуникация: традиционна и дигитална”, София, 05-06 април 2019 г. Ред. колегия: П. Макариев, М. Бакрачева, Н. Цветкова, Г. Дянкова, Е. Бузов, Н. Голешевска, И. Касабова, Т. Симеонов. Велико Търново: Фабер, 2019, 228-240. ISBN: 978-619-00-0929-0, COBISS.BG-ID - 1289730532 Велико Търново


 Разработката третира приносът на новия Закон за предучлищното и училищното образование за създаване на благоприятни предпоставки за успешна комуникация между семейството и образователната институция чрез подробно разписани родителски права и задължения. Заедно с това на контент-анализ са подложени няколко теоретически разработки с цел извеждането на някои приносни моменти в усилията на техните автори за създаване на условия за успешно сътрудничество между двете институции.
  Доклад
 родители, семейна общност, сътрудничество, образователни институции
 Издадено
  25960
 Йосиф Нунев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/