Етнокултурни перспективи за образователната модернизация на ромската общност. - Стратегии на образователната и научната политика, 2009, 17 (2), с. 151-162, ISSN 1310-0270, COBISS.BG-ID - 1182438628


Нунев, Йосиф (2009) Етнокултурни перспективи за образователната модернизация на ромската общност. - Стратегии на образователната и научната политика, 2009, 17 (2), с. 151-162, ISSN 1310-0270, COBISS.BG-ID - 1182438628 София


 Статията третира актуалната ситуация с образованието на ромите и предлага възможните форми за неговата модернизация и излизане от застоя, в който е изпаднал през последното десетилетие. Акцентът е в посока на преодоляване на отпадането и сегрегацията, а едновременно с това и в развитието на професионалното образование.
  Статия
 роми, модернизация, сегрегация, перспективи




 Издадено
  25944
 Йосиф Нунев

1. Митева, А. Обществените библиотеки като центрове за неформално учене и междукултурен диалог по пътя на интеграция на ромската общност. Сб. от ХXVІ Национална конференция на ББИА "Динамични библиотеки – достъп, развитие, промяна", София, 9 – 10 юни 2016 г. София : Българска библиотечно-информационна асоциация, 2016, стр. 122, ISBN 978-954-9837-30-8 http://www.lib.bg/publish/BBIA/sbornik_konf_2016.pdf

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/