Най-общи знания за ромското семейство. - Начално образование, 1995, ХХХV (1), с. 75-79, ISSN: 0204-4951, COBISS.BG-ID: 1129024484


Нунев, Йосиф (1995) Най-общи знания за ромското семейство. - Начално образование, 1995, ХХХV (1), с. 75-79, ISSN: 0204-4951, COBISS.BG-ID: 1129024484 София


 Статията за първи път третира някои най-необходими за педагогическите специалисти знания, свързани с ромите и ромските семейства - структура, традиции, типове. Едновременно с това се дават конкретни предложения за по-успешна работа с тях.
  Статия
 роми, семейство, типове семейства
 Издадено
  25940
 Йосиф Нунев

4. Кондова, М., Д. Цонева. Сътрудничеството между учител и родител - необходимо условие за образователната интеграция на ромските деца. - В: Интеркултурното образование като средство за намаляване отпадането на ромските деца от училище. София: Арс Магна, 2014, с. 315, ISBN 978-954-92632-7-5

1. Попкочев, Т. Социално-педагогически профил на ромското семейство (по автобиографични разкази). Благоевград: УИ „Н. Рилски”, 2004, с. 14, ISBN 954-680-316-2

2. Попкочев, Т. Социално-педагогически профил на ромското семейство (по автобиографични разкази). Благоевград: УИ „Н. Рилски”, 2004, с. 61, ISBN 954-680-316-2

3. Попкочев, Т. Социално-педагогически профил на ромското семейство (по автобиографични разкази). Благоевград: УИ „Н. Рилски”, 2004, с. 88, ISBN 954-680-316-2

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/