Дискриминационни практики в образованието на ромските деца. - В: Наръчник по толерантност. Шумен: Бизнес център (Бизнес инкубатор), 2008, с.19-27


Нунев, Йосиф (2008) Дискриминационни практики в образованието на ромските деца. - В: Наръчник по толерантност. Шумен: Бизнес център (Бизнес инкубатор), 2008, с.19-27 Шумен


 Статията предлага кратък преглед на същността на понятията "предразсъдък", "етнически предразсъдък", "стереотип", "етнически стереотип", "образователна дискриминация". След него на анализ са подложени някои причини, които водят до сериозни разочарования в отношенията между педагогически специалисти и ромски деца и родители, като: занижени очаквания към ромските ученици; формирано отношение към тях като към нещо нечисто и вредно; усещане за тях като за генетично непълноценни хора; възприемане на всички роми като хора на ръчния примитивен труд; усещане за безнаказаност при неблагоприятно третиране заради етническа принадлежност.
  Статия
 стереотип, предразсъдък, дискриминация
 Издадено
  25936
 Йосиф Нунев

1. Рангелова, А. Приобщаващото образование и мястото на българския учител в него. Педагогическа комуникация: Настояще и бъдеще (Сборник доклади от международна научна конференция). В. Търново: Фабер, 2018, с. 208, ISBN: 978-619-00-0712-8

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/