Предучилищното обучение и възможностите за десегрегация на ромското образование. – В: Сб. от Втора българо-американска научно-практическа конференция "Предучилищно образование и интеграция". София, 7-19 ноември 2003 г. Ред. Р. Захариева. София: Свят 2001, 2004, с. 108-121. ISBN 954-9813-23-1; COBISS.BG-ID 1229490404


Нунев, Йосиф (2004) Предучилищното обучение и възможностите за десегрегация на ромското образование. – В: Сб. от Втора българо-американска научно-практическа конференция "Предучилищно образование и интеграция". София, 7-19 ноември 2003 г. Ред. Р. Захариева. София: Свят 2001, 2004, с. 108-121. ISBN 954-9813-23-1; COBISS.BG-ID 1229490404 София


 Докладът е посветен на ситуацията със сегрегираното образование на ромските деца и ученици в детски градини и училища из цялата страна. Третират се и възможности за извеждането им от позиция на сегрегация.
  Доклад
 сегрегация, десегрегация, роми
 Издадено
  25935
 Йосиф Нунев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/