Икономика и организация на производството


Пенчев, Пенчо (1994) Икономика и организация на производството София, 1994, 288 с. Print (COBISS.BG-ID 1026790628)


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  25901
 Пенчо Пенчев

1. Пенчева, Пл. Европа-България и производителността на труда. Сборник от доклади от научна конференция "Актуални проблеми на сигурността". В. Търново, 16-18 октомври 2013 г. Ред. кол. И. Георгиева. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", 2013 г., т. 3, с. 31-34. ISBN 978-954-753-200-7 (НРС) (Цитат на с. 32)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/