Интегралният подход в обучението по физика и география - задължителна подготовка.


Драганова-Стойкова, Тамара (2019) Интегралният подход в обучението по физика и география - задължителна подготовка. Сборник от XLVII Национална конференция по въпросите на обучението по физика – „Интегрален подход в обучението по физика”, С., Клет България, с. 156 – 163, 2019. ISBN 978-954-91841.


 Интегралният синтез е водеща методико - дидактическа идея в развитието на съвременното глобално образование. В класическата образователна система винаги са съществували връзките, взаимодейстивята и вазимозависимостите между отделните учебни предмети. Дидактическата реалност през призмата на новите нормативни документи след 2016 г. в българското образование доказват традициите и необходимостта от реализиране и онтодидактическа синтезираност на интегралния подход в обучението. Статията разкрива мястото и значението, хоризонтално – вертикален разрез и интегрален синтез в задължителна подготовка по физика и география при изучаване на светлината. Споделеният педагогически опит представя една добра практика по темата за разпространението на светлината.
  Статия
 интегрален подход, светлина, физика и астрономия, география и икономика


Хуманитарни науки
Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Физически науки
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Humanities
Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Physical Sciences
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  25810
 Тамара Драганова-Стойкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/