Интелектуалната карта като съвременен метод на обучение и оценяване по физика - една интегрална интерпретация между физиката и географията.


Драганова-Стойкова, Тамара (2019) Интелектуалната карта като съвременен метод на обучение и оценяване по физика - една интегрална интерпретация между физиката и географията. – В: Сборник от XLVII Национална конференция по въпросите на обучението по физика - „Интегрален подход в обучението по физика”, С., Клет България, с. 244 – 251, 2019. ISBN 978-954-91841.


 Интелектуалната карта като носител на естествената функция на човешкия разум е съвременна образователна технология за контент-анализ и едновременно начин за обучение и оценяване на учениците в българското училище. Ефектиността на интелектуалните карти за организиране, структуриране и обработване на информацията във вид на графично изображение е доказана в дидактическата литература. В статия са представени интелектуалните карти като интегрална интерпретация между учебните предмети физика и география, като декомпозиран механизъм за мисловно картиране – приемане, прилагане и приспособяване. Интелектуалните карти стимулират към активен мисловен процес, провокират творчеството и креативността на учениците чрез визуализиране, синтезиране и асоцииране на информация като носител на лъчистото мислене. Изведена е технология за изработване на интелектуална карта по физика. Представени са мрежови интелектуални карти, като интегрална интерпретация между учебните предмети – физика и география, като ученика е поставен в ролята на изследовател и творец на мисловни карти.
  Статия
 интелектуална карта, образователна технология, интегративен подход, физика и астрономия, география и икономика


Хуманитарни науки
Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Физически науки
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Humanities
Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Physical Sciences
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  25809
 Тамара Драганова-Стойкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/