Музикалнопедагогическите умения на бъдещите начални учители – оценяване и самооценяване (Върху примера на Педагогически колеж - Плевен към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий)


Марчева, Пенка (2018) Музикалнопедагогическите умения на бъдещите начални учители – оценяване и самооценяване (Върху примера на Педагогически колеж - Плевен към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий) Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 198 с., ISBN 978-619-208-183-6,COBISS.BG-ID 1289229028


 Какви педагогически умения е необходимо да се изграждат в бъдещите начални учители за адекватна реализация на музикалнопедагогическо взаимодействие в началното училище ? Търсенето на отговор на този въпрос определя и дизайна на представената монография. Педагогическите умения на бъдещите начални учители са тема от ключово значение в университетската им подготовка. С настоящата монография се цели да се представят аспекти, свързани с тяхно изследване, които са насочени към определяне на същността им, към апробиране на инструменти за проучване на нивото на музикалнопедагогическите умения на студенти от специалност „Начална училищна педагогика“ чрез оценяване и самооценяване в условията на практическо обучение, както и ролята на взаимодействието между преподавател и студент в изследвания процес. По този начин се очаква да бъде реализирана емпирична верификация на теоретичен модел на разглежданите умения, който да послужи като основа за повишаване на ефективността на музикалнопедагогическата подготовка на бъдещите начални учители.
  Монография
 музикалнопедагогически умения, бъдещи начални учители, оценяване, самооценяване
 Издадено
  25791
 Пенка Марчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/