За артпедагогиката


Марчева, Пенка (2015) За артпедагогиката НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, 2015, том 54, серия 6.2,с.111-117,ISSN 1311-3321 (print) , ISSN 2535-1028 (CD-ROM), ISSN 2603-4123 (on-line)


 В публикацията е направен опит да се очертаят параметрите на една сравнително нова област в педагогическата наука - артпедагогиката - нейната цел,задачи, дейности. Разгледана е нейната специфика по отношение на общото образование, специалната и социалната педагогика.
  Доклад
 артпедагогика, деца със СОП, деца в риск, деца в норма.
 
  25790
 Пенка Марчева

1. Кръстев,А., Приобщаващата среда - мотиватор за учене сред учениците,Сборник от юбилейна научна конференция с международно участие “Научни и практически аспекти на приобщаващото образование“ СУ „Климент Охридски“, 2018, с. 237-238.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/