Синергетични модели на образователни технологии във висшето педагогическо образование. Велико Търново: Слово, с. 160. ISBN 978-954-439-987-0COBISS.BG-ID 1268262628


Йорданова, Даниела (2013) Синергетични модели на образователни технологии във висшето педагогическо образование. Велико Търново: Слово, с. 160. ISBN 978-954-439-987-0COBISS.BG-ID 1268262628 Велико Търново: Слово


 В студията се представя апробиран модел за обучение по правоговор на ученици в начален образователен етап.
  Студия
 Обучение, правоговор, модел, 1.-4. клас
 Издадено
  25787
 Даниела Йорданова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/