Златото – археология на смисъла. - В: Словесност и литература. Юбил. сб. в чест на 60-год. на проф. Енчо Мутафов. Благоевград: УИ "Н. Рилски", 2003, с. 268-282. ISBN 954-680-282-4 COBISS.BG-ID 1041386212 Съст. Цв. Ракьовски


Василев, Сава (2003) Златото – археология на смисъла. - В: Словесност и литература. Юбил. сб. в чест на 60-год. на проф. Енчо Мутафов. Благоевград: УИ "Н. Рилски", 2003, с. 268-282. ISBN 954-680-282-4 COBISS.BG-ID 1041386212 Съст. Цв. Ракьовски България, Благоевград


 Текстът се занимава с вариантите на мотива "злато" в романа "Цената на златото" от Г. Стоев. Търсят се семантичните му стойности, историческите и културните преображения на мотива - като архетип и различните му роли в модерните времена и общества. Анализира се ролята на златото в различните части и фрагменти в романа.
  Студия
 злато, санкция, архетип, морал, употреба
 Издадено
  25775
 Сава Василев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/