„Спомени от дъното“. Варианти на библейския архетип в романа „Циклопът“ от Генчо Стоев. - В: Следите на свещената книга в българската литература. В. Търново: Фабер, 2001, с. 267-275. Ред. колегия Ив. Родев, В. Русева, Т. Моллов, Ю. Коева ISBN 954-9541-94-0 COBISS.BG-ID 1037284580


Василев, Сава (2001) „Спомени от дъното“. Варианти на библейския архетип в романа „Циклопът“ от Генчо Стоев. - В: Следите на свещената книга в българската литература. В. Търново: Фабер, 2001, с. 267-275. Ред. колегия Ив. Родев, В. Русева, Т. Моллов, Ю. Коева ISBN 954-9541-94-0 COBISS.BG-ID 1037284580 България, В. Търново


 Студията е посветена на романа „Циклопът“ от Генчо Стоев и по същество е първото пространно изследване на тази книга. Разгледан е периодът на първите журнални публикации, привлечени са лични свидетелства на автора за процеса на писането на книгата, пребиваването му на българска подводница, както и реакциите на критиката. Появяването на романа, както и литературното му битие са видяни в контекста на останалите авторови книги, по-специално на романите и сборниците със съвременни сюжети, но и в контекста на специфичната политическа ситуация. Откроени са новаторските идеи и смелата гражданска позиция на писателя. В основната си част студията се занимава с авторовия стил, старае се да изведе на преден план оригиналната поетика на романа и да подчертае нейните особености. Направените изводи са в посока на категорично твърдение за дръзкия, изключително модерен стил на Г. Стоев, знаковата натовареност на творбата, сложните асоциативни връзки, културната и митологичната пренапрегнатост и, не на последно място, провежднаните на различни нива операции по тематизирането и функционолизирането на езика. Над всичко застава идеята, че най-голямото проклятие и за модерните общества е милитаризмът. Противоборството на системите ще предизвика реален апокалипсис, истинско пришествие, което ще унищожи човечеството. Все едно в какви боговое и идеологии се кълне. Подводницата на Генчо Стоев е символичен образ на Езика, Речта, Словото, прорязващи студените пластове на мълчанието/дебнене/подслушване/студено воюване.
  Студия
 роман, подводница, война, архетип, мит, език


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  25768
 Сава Василев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/