Историята като наративно събитие. Фрагменти по повод „Цената на златото“ и „Завръщане“ от Генчо Стоев. - В: История. Истории. Наративи. Българската историческа проза от втората половина на ХХ век. В. Търново: Фабер, 2002, с. 45-53. Ред. колегия Ив. Радев, П. Стефанов, Р. Пенчева ISBN 954-775-089-5 COBISS.BG-ID 1038635492


Василев, Сава (2002) Историята като наративно събитие. Фрагменти по повод „Цената на златото“ и „Завръщане“ от Генчо Стоев. - В: История. Истории. Наративи. Българската историческа проза от втората половина на ХХ век. В. Търново: Фабер, 2002, с. 45-53. Ред. колегия Ив. Радев, П. Стефанов, Р. Пенчева ISBN 954-775-089-5 COBISS.BG-ID 1038635492 България, В. Търново


 Статията се занимава с концепта история в художествения текст, вчасност в два от романите на Г. Стоев. Статутът на историята и историческото е важна част от структурата на един вид роман с висок престиж в българската литература. Дебатира се ролята на писателя, разискват се наши и чужди теоретични постановки, свързани с понятия като история, историческо, историйно и др.
  Статия
 роман, история, наративност, историческо, историйно


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  25765
 Сава Василев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/