Цената на златото и на историята [За „Цената на златото“ от Г. Стоев]. - в: Литературни култури и социални митове : Сб. в чест на 60-год. на доц. Михаил Неделчев. Т. 1. София: НБУ, 2003, с. 74-95.


Василев, Сава (2003) Цената на златото и на историята [За „Цената на златото“ от Г. Стоев]. - в: Литературни култури и социални митове : Сб. в чест на 60-год. на доц. Михаил Неделчев. Т. 1. София: НБУ, 2003, с. 74-95. България, Сафия


 Студията се занимава с два ключови концепта - злато и история. С перманентната им обвързаност и натовареност. С ролята им в живота на човека, рода - на човечеството въобще. С тяхна помощ биват анализирани романовите структури и се правят наблюдения и изводи за композиционната специфика на ромата.
  Студия
 злато, история, митология, композиция
 Издадено
  25762
 Сава Василев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/