Свищов - издателски и печатарски център XIX – началото на ХХ век : Монография. – Свищов : Междунар. фонд. Ал. Константинов; Star Way, 1997. – 374 с. : с ил. Библиогр. с. 361–372. ISBN 954-8685-04-3 [Публикация на дисертационния труд на Лъчезар Георгиев].


Георгиев, Лъчезар (1997) Свищов - издателски и печатарски център XIX – началото на ХХ век : Монография. – Свищов : Междунар. фонд. Ал. Константинов; Star Way, 1997. – 374 с. : с ил. Библиогр. с. 361–372. ISBN 954-8685-04-3 [Публикация на дисертационния труд на Лъчезар Георгиев]. Свищов: Международна фондация "Ал. Константинов", 1997


 Публикация на дисертационния труд на Лъчезар Георгиев Георгиев. Представя съвременните проучвания върху историята на издателската и печатарската дейност у нас с обобщена и пълна панорама на тази дейност в Свищов. Проследява връзките на Свищов с големи издателски центрове извън България – Цариград, Виена, Букурещ, Нови Сад, Будапеща и в страната – Пловдив, Търново, София, Шумен и Варна.
  Монография
 издателства, печатници, книги, печатарско дело, Българско възраждане,


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  25758
 Лъчезар Георгиев

4. Отзив: Свищов дари книги на националната библиотека. // Днес (В. Търново), № 36, 14 септ. 1998, с. 2. [С данни за дарение от 8 екземпляра от историографския труд-монография на Лъчезар Г. Георгиев „Свищов – издателски и печатарски център“ на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. Дарението е от страна на Международна фондация „Алеко Константинов“ – Свищов, издател на книгата].

1. Редакционна рецензия: Панорама на издателското дело в Свищов. // Дунавско дело (Свищов), № 35, 24–30 окт. 1997.

2. Рецензия: Любен Атанасов. Приносно изследване върху историята на издателската дейност и просветното дело. // Пед. алманах, 1997, № 1–2, с. 237–240; Също и в: Борба (В. Търново), (Прил. Светлик, № 8, септ. 1997);

3. Рецензия: Рашко Иванов. Нова книга със свищовска тематика. // Инф. бюл. на община Свищов, 1997, № 2, с. 8;

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/