“Ужасният образ” на турчина като брачен партньор – В: Представата за “другия” на Балканите. С., 1995, 263-267.ISBN 954-430-287-5; COBISS.BG-ID: 1029049316


Карамихова, Маргарита (1995) “Ужасният образ” на турчина като брачен партньор – В: Представата за “другия” на Балканите. С., 1995, 263-267.ISBN 954-430-287-5; COBISS.BG-ID: 1029049316 София


 
  Статия
 
 Издадено
  25746
 Маргарита Карамихова

1. Маева, М. Образът на турците в Р. Турция през погледа на българските турци - преселници. – Българска етнология, 2002, кн. 4, 42-55. ISSN: 1310‐5213

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/