Разсъбличането на метафорите. Йордан Радичков „Суматоха“. - В: Сборник, посветен на 50-год. на специалността българска филология в университета „Лоранд Йотвьош” – Будапеща, 2002. Език и идентитет. Страници за българското себе/познание. В. Търново: Фабер, 2003, с. 151-160. Съст. и редакция Иван Русков ISBN 954-775-284-7 COBISS.BG-ID 1042211044 Също и в: Василев, Сава. Разсъбличането на метафорите. Личности, творби и сюжети в българската литература на XX век. – В. Търново, 2007, с. 102-118.


Василев, Сава (2003) Разсъбличането на метафорите. Йордан Радичков „Суматоха“. - В: Сборник, посветен на 50-год. на специалността българска филология в университета „Лоранд Йотвьош” – Будапеща, 2002. Език и идентитет. Страници за българското себе/познание. В. Търново: Фабер, 2003, с. 151-160. Съст. и редакция Иван Русков ISBN 954-775-284-7 COBISS.BG-ID 1042211044 Също и в: Василев, Сава. Разсъбличането на метафорите. Личности, творби и сюжети в българската литература на XX век. – В. Търново, 2007, с. 102-118. България, В. Търново, Фабер


 Статията е посветена на едноименната творба на Й. Радичков, на езика като основен литературен и драматургичен герой. Творбата се разглежда и на фона на специфичния контекст в епохата на социализма - като опит за гротесково преобръщане на обществени, естетически и културни стойности.
  Статия
 Радичков, отчужденост, араламбене, език
 Издадено
  25743
 Сава Василев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/