Концептът "глупост" в българската картина на света


Илиева, Мария (2018) Концептът "глупост" в българската картина на света Проблеми на устната комуникация 11. Единадесета международна научна конференция, 10-11 ноември 2017, Велико Търново. Отг. ред. Стоян Буров. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2018, 252 – 266. ISSN 2367-8712 COBISS.BG-ID 1274590692


 В статията се анализират в лингвокултурологичен план трите страни на концепта глупост - понятие, образ и значение (според класификацията на Воркачов), за да се открие националноспецифичното, се правят съпоставки с полския език. Изводите се правят върху материал от речникови описания, паремии, жаргон и словесни асоциации.
  Статия
 глупост, концепт, картина на света, жаргон, паремии, асоциации
 Издадено
  25598
 Мария Илиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/