Социалнополитическо устройство и развитие на модерния свят


Мишев, Радослав (1997) Социалнополитическо устройство и развитие на модерния свят История на новото време, В. Търново, 1997, 526 с., издат. "Абагар", Трето издание, Р. Мишев е автор на третата част от с. 299 до 526. ISBN 954-427-127-9


 Учебникът е по проблемите на общата история в ново време. Делът на автора е третата част от края на Френско-пруската война /1871 г./ до края на Първата световна война и решенията на Парижката мирна конференция. Авторът прилага списък на литература. Учебникът е предназначен за студенти от хуманитарните направления на ВУЗ, учители и всички, които имат интерес към новата обща история.
  Учебник / Учебно помагало
 ново време, международни отношения, империализъм, колонии


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 
  25591
 Радослав Мишев

1. Хинкова С. Дипломация и политика в международните системи. "Метерних" и "Реалполитик". /международните отношения през XIX век/, София, 2012 г., 561 с., Нов български университет. ISBN 978-954-535-670-4

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/