Система от задачи за изучаване на имената и местоименията в V клас с оглед на техните функции в текста.


Иванова, Верка (2006) Система от задачи за изучаване на имената и местоименията в V клас с оглед на техните функции в текста. Езиковата политика на Европейския съюз и европейското университетско пространство, Велико Търново, 5 – 7 октомври 2005 г. Отг. редактор: доц. д-р Багрелия Борисова, Велико Търново: Издателство „Пик“, 2006, том 2, с. 651-661. ISBN-10: 954-736-142-2; ISBN-13: 978-954-736-142-3


 Целта на статията е да се предложат нови методически насоки при изучаването на имената и местоименията в 5. клас с оглед на съвременното комуникативноориентирано родноезиково обучение.
  Доклад
 имена, местоимения, функции, умения
 Издадено
  25587
 Верка Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/