Дефиниране и диференциране на текстовите функции на имената и местоименията с оглед на учебното съдържание в 5. клас.


Иванова, Верка (2006) Дефиниране и диференциране на текстовите функции на имената и местоименията с оглед на учебното съдържание в 5. клас. сп. Български език и литература, кн. 1, 2006, с. 44-58. ISSN 0323-9519 (Print); COBISS.BG-ID 1171474916. Електронно списание LiterNet, 13.04.2006, № 4 (77), ISSN 1314-8516 (Online)


 В статията се дефинират и диференцират текстовите функции на имената, личните и притежателните местоимения и се очертава мястото на знанията за същността на тези функции в учебното съдържание за 5. клас.
  Статия
 текстообразуваща (текстоизграждаща) функция, текстопораждаща функция, текстосвързваща (конективна) функция
 Издадено
  25585
 Верка Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/