Октомврийската революция в Русия и архивното дело.


Игнатова, Анка (2018) Октомврийската революция в Русия и архивното дело. 100 години Октомврийска революция – реалности и историческа памет. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2018, с. 25–42. ISBN 978-619-208-164-5


 В публикацията се разглежда влиянието на Октомврийската революция от 1917 г. върху архивното дело в Руската съветска федеративна социалистическа република, разпространило се и в останалите републики от Съветския съюз, а след края на Втората световна война и в новосъздадените социалистически държави. Отбелязва се също и влиянието на архивните реформи в Русия върху архивното дело по света като цяло.
  Статия
 Октомврийска революция 1917 г., частична и пълна централизация в архивното дело, съветски архиви, български архиви, тотални архиви
 Издадено
  25536
 Анка Игнатова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/