Архивният фонд на доц. д-р Георги Плетньов в Държавен архив – Велико Търново.


Игнатова, Анка (2018) Архивният фонд на доц. д-р Георги Плетньов в Държавен архив – Велико Търново. България и българите – история и култура (ХVІІІ – ХХ век). Доклади от научна конференция, посветена на 80-годишнината от рождението на доц. д-р Георги Плетньов. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2018, с. 13–22. ISBN 978-619-208-166-9


 Публикацията представлява преглед на архивния фонд на дългогодишния преподавател по история на Българското възраждане във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” доц. д-р Георги Плетньов, съхраняван в Държавен архив – гр. В. Търново, която запознава читателя с историята на формирането на фонда, вида и съдържанието на документите в него и качеството на научно-техническата му обработка.
  Статия
 доц. д-р Георги Плетньов, историк, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, архивен фонд, архивни документи
 Издадено
  25535
 Анка Игнатова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/