Лидерството в малката социална група .- Сп. "Педагогически алманах" бр. 1-2 В.Търново: УИ "Св.св.Кирил и Методий" 1999 с. 81-91 ISSN 1310-358Х COBISS.BG-ID 1158954212


Петрова, Красимира (1999) Лидерството в малката социална група .- Сп. "Педагогически алманах" бр. 1-2 В.Търново: УИ "Св.св.Кирил и Методий" 1999 с. 81-91 ISSN 1310-358Х COBISS.BG-ID 1158954212 В.Търново COBISS.BG-ID 1158954212


 В тази статия се интерпретира проблема за лидерството и влиянието на лидера върху процесите на малката група.
  Статия
 лидерство, малска социална група, влияние
 Издадено
  25506
 Красимира Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/