Велкова-Гайдаржиева, Антония. Иван Мешеков - майсторът интерпретатор. Проглас, 2009, кн. 2, с. 47-67. ISSN 0861-7902; COBISS.BG-ID 1233868772


Велкова-Гайдаржиева, Антония (2009) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Иван Мешеков - майсторът интерпретатор. Проглас, 2009, кн. 2, с. 47-67. ISSN 0861-7902; COBISS.BG-ID 1233868772


 Настоящата статия се съсредоточава върху интерпретативното изкуство на Иван Мешеков – една от най-завършените фигури в българската литературнокритическа мисъл между двете световни войни. Художествено-тълкувателното му наследство можем да четем като културно-философска, нравствено-религиозна, народопсихологическа проза. Неговите „иманентистки” прочити на култови за нацията автори и книги конструират „класически критически формули”, които носят ярък светогледно-персоналистичен, категориално-типологичен, почерков заряд. Монографичните му студии за етапни имена в родната класика съчетават различни методологически подходи и анализационни техники – културнофилософски с психоаналитични и социологически разрези, художественостилистични с народопсихологически и поетологични наблюдения и др. Налага се тезата, че студиите му представляват критикоинтерпретативни, а не процесуално-исторически литературни портрети, плод на изключителната критическа инвенция на автора, на способността му да се превъплъщава, да се вживява в коментираната творба. Незабравими остават улучените критически метафори, типологически конструкции, нравствено-психологически и културно-философски амплитуди, свързани с творчеството на П. К. Яворов и П. П. Славейков, на Алеко Константинов и Николай Лилиев, на Елин Пелин и Г. Стаматов, на Йордан Йовков и Елисавета Багряна. Ivan Meshekov: the Insightful Interpreter of the Literary Text - An Abstract The present article focuses on the interpretative genius of Ivan Meshekov, one of the most outstanding scholars in the field of Bulgarian literary criticism in the period between the two World wars. The literary critical heritage of his work can be read as a text of highly cultural and philosophical, moral and religious, ethno-psychological significance. His “immanent’ readings of the works of authors emblematic of the Bulgarian nation constitute specific “classical critical formulae”, indicative of the unique personal world-view of his perception combined with the paradigmatic and typological construct of the Bulgarian national character. It can therefore be deduced that his studies bring to the foreground his critical and interpretative approach to the portraits of the authors under scrutiny rather than the contemporary historical events and processes that mould them. They appear to be the result of the author’s critical invention which enables him to experience and penetrate into the nature of the literary work itself. Undoubtedly, what is most remarkable about Meshekov’s work is that he has created appropriate critical metaphors, typological constructions, moral and psychological, as well as cultural and philosophical concepts, commeasured with those of the works of Peyo Yavorov, Pencho Slaveykov, Aleko Konstantinov, Nikolaj Liliev, Elin Pelin, Georgi Stamatov, Yordan Yovkov and Elisaveta Bagryana.
  Студия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 
  25498
 Антония Велкова-Гайдаржиева

2. Велкова-Гайдаржиева, Антония. Иван Мешеков - майсторът интерпретатор. Проглас, 2009, кн. 2, с. 47-67. ISSN 0861-7902; COBISS.BG-ID 1233868772 Цит. в: Сабоурин, Владимир. ЛЯВО ПОКОЛЕНИЕ, ДЯСНО ПОКОЛЕНИЕ: ИВАН МЕШЕКОВ И ЕРНСТ ЮНГЕР. // © Електронно списание LiterNet, 07.03.2020, № 3 (244)

1. Велкова-Гайдаржиева, А. Иван Мешеков - мйсторът интерпреттор. Проглас, 2009, кн. 2, с. 47-67. ISSN 0861-7902; COBISS. BG-ID 1233868772. цитирано в: Владимир Сабоурин. Ляво поколение, дясно поколение. Иван Мешеков и Ернст Юнгер (Предварителни бележки). // Проглас, 2019 / Том 28 / Брой 2, с. 194. ISSN: 2367-8585 (Online) ISSN: 0861-7902

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/