Велкова-Гайдаржиева, Антония. "Зимни вечери" - съкровена изповед пред смъртта. ("Зимни вечери" от Христо Смирненски) - В: Славистични проучвания. Сборник в чест на XIV международен славистичен конгрес. Велико Търново, 2008, с. 167-175. ISBN 978-954-524-652-4; COBISS.BG-ID 1229239268


Велкова-Гайдаржиева, Антония (2008) Велкова-Гайдаржиева, Антония. "Зимни вечери" - съкровена изповед пред смъртта. ("Зимни вечери" от Христо Смирненски) - В: Славистични проучвания. Сборник в чест на XIV международен славистичен конгрес. Велико Търново, 2008, с. 167-175. ISBN 978-954-524-652-4; COBISS.BG-ID 1229239268


 Статията анализира една от последните творби на Христо Смирненски през оптиката на предсмъртните откровения и трагически екзистенциални прозрения. „Зимни вечери” е мрачна визия за съществуването на модерния човек в един студен и безлюбовен свят, лишен от ценностни ориентири и религиозно-верски основания. От друга страна, според концепцията на текста, човешката солидарност помага в сраженията със злото, тя превръща трагическите самотници в съратници. „Зимни вечери” е творба на нетърпимото и неизвинимо зло, но тя е и творба на надмогнатата омраза.
  Статия
 
 
  25488
 Антония Велкова-Гайдаржиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/