Диагностика на готовността на учениците за работа с приказки в обучението по немски като чужд език (III-IV клас)


Белчева, Весела (2006) Диагностика на готовността на учениците за работа с приказки в обучението по немски като чужд език (III-IV клас) Сп. Чуждоезиково обучение, кн.1,42-50, ISSN 0205-1834, COBISS.BG-ID 1170821348


 Предложен е нестандартизиран тест, който съдържа 8 задачи, чрез които се установяват лексикалните знания на учениците, уменията им за слушане с разбиране и четене с разбиране, говорене, както и творческите им умения.
  Статия
 диагностичен тест, работа с приказки, ранно обучение по немски като чужд език


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  2548
 Весела Белчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/